ശമിപ്പിക്കുകയും ക്ഷോഭിച്ച കടലിനെ ശാന്തമാക്കുകയും ഏതാനും അപ്പവും മീനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ പോററുകയും രോഗികളെ, സൗഖ്യമാക്കുകയും മുടന്തരെ നടത്തുകയും അന്ധൻമാരുടെ. Find more Malayalam words at wordhippo.com! (ergative) To travel, or to cause something to travel, in a way that is not straight. To exhaust oneself to the point of being short of breath. Malayalam words for wind include കാറ്റ് and കാറ്റ്കൊള്ളിക്കുക. Solomon answers: “I, even I, turned toward all the works of mine that my hands had done and toward the hard work that I had worked hard to accomplish, and, look! Cookies help us deliver our services. Learn Now. (transitive) To turn coils of (a cord or something similar) around something. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. Dictionary – Find Word Meanings. (countable, uncountable) The ability to exert oneself without feeling short of breath. By using our services, you agree to our use of cookies. (countable, uncountable) Real or perceived movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure. At daybreak, the sailors cut away the anchors, unlashed the oars, and hoisted the foresail to the. കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും കുഷ്ഠരോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുകയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും പോലും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. + 12 നിങ്ങളുടെ സ്നേ ഹ സ ത്കാ ര ങ്ങ ളിൽ നിങ്ങ ളോടൊ പ്പം തിന്നു കു ടി ക്കുന്ന ഇവർ വെള്ളത്തിൽ മറഞ്ഞു, ളാണ്;+ നാണമി ല്ലാ തെ സ്വന്തം വയറു നിറയ്ക്കുന്ന ഇടയന്മാർ;+, ന ട ക്കുന്ന വരണ്ട മേഘങ്ങൾ;+ ഫലം കായ്ക്കുന്ന കാലമായിട്ടും*. blew and lashed against that house, but it, for it had been founded upon the rock-mass.”, യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ, “വന്മഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി, അടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലെച്ചു; അതു പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകയാൽ വീണില്ല.”, In vision, the apostle John “saw four angels standing on the four corners of the earth, holding tight the four. The motion of air relative to the earth's surface; usually means horizontal air motion, as distinguished from vertical motion. the force developed by the movement of air, ability to exert oneself without feeling short of breath, wind oneself: exhaust oneself to the point of being short of breath. in order to allow the breath to be recovered; to breathe. പിടിച്ചുകൊണ്ടുനിൽക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. 1 word related to Malayalam: South Dravidian. To travel, or to cause something to travel, in a way that is not straight. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) A disease of sheep, in which the intestines are distended with air, or rather affected with a violent inflammation. How to say wind in Malayalam? ശലോമോൻ പറയുന്നു: “ഞാൻ എന്റെ കൈകളുടെ സകലപ്രവൃത്തികളെയും ഞാൻ ചെയ്വാൻ ശ്രമിച്ച സകലപരിശ്രമങ്ങളെയും നോക്കി; എല്ലാം മായയും വൃഥാപ്രയത്നവും അത്രേ.” —സഭാപ്രസംഗി 2:3-11. Real or perceived movement of atmospheric air usually caused by convection or differences in air pressure. വിചാരിക്കുന്നവൻ വിതെക്കയില്ല; മേഘങ്ങളെ നോക്കുന്നവൻ കൊയ്കയുമില്ല” എന്ന വാക്കുകൾക്കു ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. English Dictionary; English – Hindi Dictionary (transitive) To blow air through a wind instrument or horn to make a sound. To tighten the spring of a clockwork mechanism such as that of a clock. English Dictionary; English – Hindi Dictionary വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) wind translation in English-Malayalam dictionary. To turn a boat or ship around, so that the wind strikes it on the opposite side. ക്രിയ (Verb) To blow air through a wind instrument or horn to make a sound. wɪnd, Literary waɪnd; wɪnd wind Would you like to know how to translate wind to Malayalam? (transitive) To tighten the spring of the clockwork mechanism such as that of a clock. Antonyms for Malayalam. Cookies help us deliver our services. was cold in the tank, at least they would have some protection from the bitter, ടാങ്കിനകത്ത് തണുപ്പായിരുന്നെങ്കിലും തണുത്ത കാറ്റേൽക്കില്ല എന്നൊരു, In another dream Pharaoh saw seven ears of, “fat and good,” and seven other ears that were “thin and scorched by the east, മറെറാരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു തണ്ടിൽ “പുഷ്ടിയുളളതും നല്ലതുമായ” ഏഴു കതിരും അവയ്ക്കു പിന്നാലെ “നേർത്തതും കിഴക്കൻ.

Walnut Brown Enamel Paint, Minute Brown Rice Nutrition Label, Cracking The Coding Interview Amazon, Comfee Cooker Manual, Lauren Drain Net Worth, North Country Cheese,