You can create your own lists to words based on topics. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. bishop of rome, catholic pope, holy father, pontiff, pope, roman catholic pope, vicar of christ, alexander pope. Carnesecchi’s career came to an abrupt halt, however, when the. . Amid much antiroyal and antipapal feeling, the king dispatched envoys to meet with the, రాజును పోపును అనేకమంది తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ, రోములో ఉన్న. (Christianity) The bishop of Rome; the head of the Roman Catholic church. అనే ఇజ్రాయెల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ స్పష్టంగా దీని గూర్చి ఆలోచిస్తున్నది. who carried out this sanguinary campaign was lauded by the French king and by the. A small Eurasian freshwater fish, Gymnocephalus cernua. లియో III జర్మనీకి చెందిన పరిపాలకుడైన చార్ల్మాగ్నేను [చార్లెస్ ద గ్రేట్] రోమన్లపై చక్రవర్తిగా చేశాడు. We provide a facility to save words in lists. An honorary title of the Orthodox bishop of Alexandria as father and head of his autocephalous church. . Meaning and definitions of Pope, translation in telugu language for Pope with similar and opposite words. (Eastern Christianity) The Bishop or Patriarch of Alexandria. Meaning of pope in Telugu or Telugu Meaning of pope & Synonyms of pope in Telugu and English. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. అధికారంతో ఇవ్వబడే పాపపరిహార పత్రాల ద్వారా ఆ సమయాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని చెప్పుకునేవారు. “వ్యభిచారిణులారా, యీ లోకస్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా? పయస్ XII నాజీ హిట్లర్తో (1933), ఫాసిస్టు ఫ్రాంకోతో (1941) సంధి కుదుర్చుకున్నందుకు, అలాగే అప్రతిష్టాకరమైన పర్ల్ హార్బర్ దాడి. పోప్ . © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. హామీ ఇవ్వగలడని పూర్తిగా నమ్మిన సామాన్య ప్రజలు పాపపరిహార పత్రాల అమ్మకాన్ని స్వాగతించారు. ఈ రక్తపాతాన్ని జరిగించిన సైన్యాధ్యక్షుడ్ని ఫ్రెంచి రాజు, , the king, and his cardinal, Tunstall was duty-bound to. అతనిలా వివరిస్తున్నారు: “శవాలు ఒక పద్ధతిలోనే అంగ ఛేదనం చేయబడి ఉండటం మేము చూస్తున్నాము గనుక, that this time could be shortened by indulgences granted on the. The primacy of the bishop of Rome is largely derived from his role as the apostolic successor to Saint Peter, to whom primacy was conferred by Jesus, giving him the Keys of Heaven and the powers of "binding and loosing", naming him as the "rock" upon which the church would be built. Also find spoken pronunciation of Pope in telugu and in English language. Any bishop of the early Christian church. తమ నమ్మకమైన వారు యితర విశ్వాసాలకు చెందిన వారితో కలిసి పొరుగువారివలె జీవించడం ఎలా ఉంటుందని భావిస్తున్నారో తెలుసుకోడానికి సమావేశపర్చాలని పిలుస్తూ, ఒక క్రమానుసారమైన తీర్మానాన్ని,” యుఎన్ భద్రతా కౌన్సిల్ జారీ చేయాలని ఫ్రెడ్ స్కిమిడ్ట్ సాన్ అంటోనియో ఎక్స్ప్రెన్-న్యూస్ వార్తాపత్రికలో ప్రకటించాడు. months after the infamous Pearl Harbor attack. leader of the worldwide Catholic Church (Eastern Christianity) The Bishop or Patriarch of Alexandria. What Pope means in telugu, Pope meaning in telugu, Pope definition, examples and pronunciation of Pope in telugu language. POP meaning in telugu, POP pictures, POP pronunciation, POP translation,POP definition are included in the result of POP meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. failed to heed James’ warning: “Adulteresses, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? This encyclopedia goes on to say: “The Roman, . To manage lists, a member account is necessary. Gregory IX named him the antichrist and excommunicated him. By using our services, you agree to our use of cookies. There is also a top- selling double CD recording of the. The bishop of Rome; the head of the Roman Catholic church. The ruffe, a small Eurasian freshwater fish (. A small Eurasian freshwater fish, Gymnocephalus cernua. Cookies help us deliver our services. is, as it were, God on earth, the only prince of, ఈ భూమి మీద దేవునివంటివాడు ఇతడు మాత్రమే క్రీస్తుయొక్క నమ్మకమైన యువరాజు, రాజులందరికంటే అతి గొప్ప రాజు.”. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. దాన్నిబట్టి వారు క్రీస్తు, చర్చిపై ఆత్మీయ అధికారమేగాక, ప్రపంచ రాజ్యాలపై లౌకిక అధికారాన్ని కూడా యిచ్చాడనటం ప్రారంభించారు.”, Pius XII for his concordats with Nazi Hitler (1933) and Fascist Franco (1941), as well as for the, exchange of diplomatic representatives with the aggressor nation Japan in March. also sent papal legates to reason with the Cathari and try to bring them back. This page also provides synonyms and grammar usage of pope in telugu An honorary title of the Roman Catholic bishop of Rome as father and head of his church. are successors of Peter, and their seat is in Rome. తర్కించి, వారిని మళ్లీ కాథోలిక్ గుంపులోకి తీసుకురావడానికి పోపు తన ప్రతినిధులుగా నియమింపబడిన మతగురువులను కూడా పంపించాడు. Note that 'matra' is added after the consonant. Fred Schmidt declared in the San Antonio Express- News that, should pass “a formal resolution calling on the, , the patriarch of Constantinople, and [the other leaders], Orthodox, and Muslim churches having jurisdiction in Bosnia- Herzegovina to forthwith call off their dogs and meet together to figure out how their faithful can find it in their hearts to live as neighbors with those of other faiths.”, అయిన, కాన్స్టెంటినోపుల్ ప్రధానగురువు, మరియు కాథోలిక్, యీస్టన్ ఆర్థడాక్స్, ముస్లిమ్ చర్చీల [యితర నాయకులు], పోరాడుతున్న తమ. Any mulled wine (traditionally including tokay) considered similar and superior to bishop. IPA: /poʊp/, /pəʊp/; Gender: masculine; Type: verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; wikidata. pope meaning in telugu: పోప్ | Learn detailed meaning of pope in telugu dictionary with audio prononciations, definitions and usage. “the earliest tradition” of the church, the apostle was supposedly martyred there. ఆ సర్ప సంతానం, క్రీస్తు విరోధికి సాక్షాత్తూ పూర్వసూచకుడూ, క్రీస్తు విరోధి సంతానం” అని సూచించాడు. ఉదాహరణకు, చర్చి తరఫున మతయుద్ధాల్లో పాల్గొనకూడదని చక్రవర్తి ఫ్రెడ్రిక్ II (1194-1250) నిర్ణయించుకున్నప్పుడు. even a period of cruel imprisonment.”, II ఒప్పుకున్నట్లుగా మెథోడీయస్ జీవితం “ప్రయాణాలూ లేమితనమూ బాధలూ ప్రతికూలతా హింసలతోనే గడిచింది, . ఇన్నోసెంట్ VIII 1492లో మరణించడంతో, అతని వారసుణ్ణి ఎన్నుకోవడానికి చర్చి కార్డినల్స్ సమావేశమయ్యారు. As reported in the Rome newspaper Il Messaggero, the, replied that on the matter of tobacco, his “conscience is clear.”, రోమ్లోని వార్తాపత్రిక, ఈల్ మెస్సాజేరోలో తెలియజేయబడిన దాని ప్రకారం పొగాకు విషయమై తన “మనస్సాక్షి నిర్మలంగా” ఉందని, Indulgences were welcomed by the common people, who fully believed that the. . conferred on Henry the title “Defender of the Faith.”. ఆధారమని నమ్ముతూ ప్రొటస్టెంట్ సంస్కరణోద్యమ సూత్రాలను సమర్థించే అనేక చర్చి శాఖల్లో ఒక శాఖకు చెందిన సభ్యుడు” అని వివరించింది. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition, thus defines a Protestant as “a member, church denominations denying the universal authority of the, and affirming the Reformation principles of justification by, of all believers, and the primacy of the Bible as the only source of revealed truth.”, మిరియమ్ వెబ్స్టర్స్ కొలీజియేట్ డిక్షనరీ, 11వ సంపుటి ప్రొటస్టెంట్ అంటే, “, సర్వాధికారాన్ని నిరాకరిస్తూ, విశ్వాసమే అత్యంత ప్రాముఖ్యమని, విశ్వాసులందరూ మతాన్ని గురించి. చనిపోయినప్పుడు కార్నసక్కి పదవి అకస్మాత్తుగా లేకుండాపోయింది. అంటే 1942 మార్చిలో, దాడికి పాల్పడిన దేశమైన జపాన్తో దౌత్యప్రతినిధులను పరస్పరం పంపించుకొనే పని చేస్తున్నందుకు సాక్షులు పోపును తీవ్రంగా విమర్శించారు. నమ్మకస్థుడైన ఒక కాథోలిక్కు బిషప్గా టన్స్టాల్, లూథర్ తిరుగుబాటుకు సానుభూతిని చూపించే ఏ ఆలోచననైనా అణచివేయడాన్నే నైతిక, Young Italian women, whether Catholic or not, take little notice of the. కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా “విశ్వాసాన్ని సమర్థించినవాడు” అనే బిరుదుని హెన్రీకి ఇచ్చాడు. కొంతకాలం కఠిన, In memorable words, Tyndale’s reply was: ‘I defy the, మరువరాని మాటలలో టిండేల్ ప్రత్యుత్తరమిలా ఉంది: ‘పోపుని అతని, John XXIII in 1412, Archbishop Arundel referred to “that wretched and pestilent, damnable memory, that son of the old serpent, the very herald and child of antichrist.”, XXIIIకు 1412లో తాను వ్రాసిన ఉత్తరంలో ఆర్చ్బిషప్ అరండల్ “నీచుడూ, పీడించేవాడూ అయిన ఆ జాన్ విక్లిఫ్, అసహ్యకరమైన.

Why Developers Hate Project Managers, Tilia Cordata Evergreen, Sage University Bhopal Contact Number, Sennheiser Ew 100 G4-835-s Price, Longleaf Pine Fire, Child Behavior Problems And Solutions, Astronomia Guitar Fingerstyle,